วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557

บันทึกการเรียนวันพฤหัสบดี ที่ 4 ธันวาคม 2557

บันทึกการเรียน

-  ชมนิทรรศการสื่อการศึกษาปฐมวัยของนักศึกษาชั้น ปีที่ 2 สาขาการศึกษาปฐมวัย


ภาพกิจกรรม
ภาพรวม


วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

บันทึกการเรียนวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557

บันทึกการเรียน

- อาจารย์สอนทำโมบายดอกไม้สวย ๆ ไว้ประดับตกแต่งห้อง

ภาพกิจกรรม

ภาพผลงาน

วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

บันทึกการเรียนวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

บันทึกการเรียน

1. อาจารย์นำสื่อเกมการศึกษามาให้ดูหลากหลายอย่าง

2. อาจารย์สอนวิธีและเทคนิกการเคลือบแผ่นใส

3. ให้จับกลุ่มแล้วทำสื่อเกมการศึกษา 1 เกม โดยให้ส่งภายในคาบเรียน


ภาพกิจกรรม


วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

บันทึกการเรียนวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

บันทึกการเรียน


1. อาจารย์นำตัวอย่างสื่อเพลงแบบแผ่นพับ พร้อมทั้งอธิบายวิธีการทำ

2. ให้แต่ละกลุ่มนำเสนอของเล่น พร้อมทั้งอธิบายถึงประโยชน์และเหมาะกับเด็กอายุเท่าใด

3. อาจารย์ให้เลือกทำสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้คนละ 1 ชิ้น พร้อมออกมานำเสนอหน้าห้องภาพกิจกรรม
บันทึกการเรียนวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

บันทึกการเรียน

1. อาจารย์พูดถึงสื่อที่ติดรอบห้องเรียนของเด็กปฐมวัยว่าควรมีอะไรบ้างพร้อมนำตัวอย่างมาให้ดู

2. อาจารย์เปิดสื่อสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุต่าง ๆ ให้ดู

3. อาจารย์เปิดวิดีโอวิธีการทำป๊อบอัพดอกไม้ให้ดูและสอนวิธีการทำให้ดูอีกที

4. นักศึกษาลงมือปฏิบัติประดิษฐ์ป๊อบอัพดอกไม้


ภาพกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

บันทึกการเรียนวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557

บันทึการเรียน


1.  อาจารย์สอนวิธีการทำดอกไม้และใบไม้ต่าง ๆ เช่น ดอกมะลิ ดอกพุทธรักษา

2.  อาจารย์ให้จับกลุ่มทำดอกไม้เพื่อจัดบอร์ดและงานเดี่ยวทำดอกไม้เพื่อจัดลงในกระดาษ A4 แบบแข็ง


ภาพกิจกรรม

วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

บันทึกการเรียนวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557

บันทึกการเรียน

1.  อาจาร์ยนำตัวอย่างสื่อมาให้ดู

2.  อาจาร์ยสอนวิธีการผลิตสื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยและเทคนิกการทำสื่อ

3.  อาจาร์ยให้ผลิตสื่อการเรียนรู้  2  อย่างเป็นกลุ่ม


ภาพกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

บันทึกการเรียนวันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557

บันทึกการเรียน


1.  อาจารย์สอนวิธีการประกอบสื่อนิทานประกอบฉากที่ได้รับมอบหมายให้ทำเป็นกลุ่ม

2.  อาจารย์สอนวิธีการประกอบสื่อที่นึกศึกษาได้รับมอบหมายที่ให้แต่ละคนให้ระบายสีและมา

     ประกอบพร้อมกันในห้องเรียน

3.  แต่ละกลุ่มร่วมกันลงมือทำงานกลุ่มให้เรียบร้อยภาพกิจกรรม

วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557

บันทึกการเรียนวันที่ 3 ตุลาคม 2557

บันทึกการเรียน


-  อาจารย์พานักศึกษาออกไปศึกษานอกสถานที ณ ศึกษาภัณฑ์ราชดำเนิน


ภาพกิจกรรม