วันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557

วันอังคาร ที่ 23 กันยายน 2557

บันทึกการเรียน


1.  อาจารย์ให้นำเสนอของเล่นแต่ละกลุ่ม  อธิบายประโยชน์และมีส่วนช่วยในการพัฒนาเด็ก
     ปฐมวัยด้านใดบ้าง

2.  อาจารย์อธิบายสื่อและเกมการศึกษาของเด็กปฐมวัย

3.  อาจารย์ให้จับกลุ่มและอธิบายการทำสื่อของวันนี้

4.  ชี้แจ้งคาบต่อไปให้เข้าอบรม  ณ  ตึกอธิการ  เวลา  12.00  น.


ภาพกิจกรรม


 วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557

วันอังคาร ที่ 16 ก้นยายน 2557

บันทึกการเรียน

    1.  อาจารย์อธิบายวิธีการผลิกสื่อ

    2. ให้นักศึกษาทำกิจกรรมผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย  2  ชิ้่น

ภาพกิจกรรม
วันอังคาร ที่ 9 กันยายน 2557

บันทึกการเรียน

1.  เรียนเกี่ยวกับ

                    -  การจัดประเภทของเล่นตามทฤษฎีเชิงรู้คิด

                    -  ทฤษฎีและพัฒนาการการเล่นของเด็กปฐมวัย

                    -  ความสำคัญของการเล่น

                    -  พฤติกรรมการเล่นของเด็ก

                    -  จุดมุ่งหมายของการเล่นเกม

                    -  ลักษณะที่ดีของเกมการศึกษา

2.  แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมเกี่ยวกับสื่อที่แต่ละคนนำมา  โดยการวาดรูปบอกถึงประโยชน์ของสื่อแต่ละคน

ภาพกิจกรรม
วันอังคารที่ 2 กันยายน 2557

บันทึกการเรียน

1.  อาจารย์ให้นำสื่อมาคนละ  1 ชิ้น

2.  เข้าชมงาน  ศึกษาศาสตร์วิชาการ


ภาพกิจกรรม                     

วันอังคาร ที่ 26 สิงหาคม 2557

บันทึกการเรียน

1.เรียนเกี่ยวกับธรรมชาติของเด็กปฐมวัย

                        - ลักษณะการเรียนรู้

                        - ทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

                        - ความหมายความสำคัญของสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย

ภาพกิจกรรม


วันอังคาร ที่ 19 สิงหาคม 2557

บันทึกการเรียน

1.  ชี้แจงรายวิชา

2.  แนะนำรายละเอียดงานในแต่ละสัปดาห์

3.  ข้อตกลงในการเข้าเรียน
ภาพกิจกรรม