วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

บันทึกการเรียนวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557

บันทึกการเรียน

1.  อาจาร์ยนำตัวอย่างสื่อมาให้ดู

2.  อาจาร์ยสอนวิธีการผลิตสื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยและเทคนิกการทำสื่อ

3.  อาจาร์ยให้ผลิตสื่อการเรียนรู้  2  อย่างเป็นกลุ่ม


ภาพกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

บันทึกการเรียนวันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557

บันทึกการเรียน


1.  อาจารย์สอนวิธีการประกอบสื่อนิทานประกอบฉากที่ได้รับมอบหมายให้ทำเป็นกลุ่ม

2.  อาจารย์สอนวิธีการประกอบสื่อที่นึกศึกษาได้รับมอบหมายที่ให้แต่ละคนให้ระบายสีและมา

     ประกอบพร้อมกันในห้องเรียน

3.  แต่ละกลุ่มร่วมกันลงมือทำงานกลุ่มให้เรียบร้อยภาพกิจกรรม

วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557

บันทึกการเรียนวันที่ 3 ตุลาคม 2557

บันทึกการเรียน


-  อาจารย์พานักศึกษาออกไปศึกษานอกสถานที ณ ศึกษาภัณฑ์ราชดำเนิน


ภาพกิจกรรมวันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557

บันทึกการเรียนวันอังคาร ที่ 30 กันยายน 2557

บันทึกการเรียน


1.  เข้าร่วมอบรมโครงการ  "จิตอาสาตามรอยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง"  โดยมีผู้บรรยาย คือ

     คุณปอ  ทฤษฎี สหวงษ์  มาให้ความรู้แก่นักศึกษา  สาขาปฐมวัย


ภาพกิจกรรม